Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

  • Sessie(s): één- of meerdaagse sessie
  • Deelnemer(s): een persoon die zich inschrijft en/of meedoet aan een sessie(s)
  • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijke of per e-mail bevestigd, van een sessie(s).

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

1.1 Deelnemer schrijft zich in voor een sessie(s) door een e-mail of via internet. Of deelnemer schrijft iemand anders in door een e-mail of via internet.

1.2 Deelnemer ontvangt via een e-mail een bevestiging van de inschrijving (van iemand anders) van The sacred journey. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

1.4 The sacred journey zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

1.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The sacred journey het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

1.6 Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The sacred journey aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een sessie(s), tijdig aan The sacred journey worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van een sessie(s) benodigde gegevens niet of niet tijdig aan The sacred journey zijn verstrekt, heeft The sacred journey  het recht de uitvoering van de sessie(s) op te schorten, de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan deelnemer in rekening te brengen of de sessie(s) in zijn geheel te annuleren.

1.7 The sacred journey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The sacred journey is uit gegaan van door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

1.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan The sacred journey de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat deelnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Facturatie

2.1 De factuur en de informatie voor een sessie(s) ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door The sacred journey aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.2 Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de deelnemer van rechtswege in verzuim; deelnemer is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Annuleren en wijzigingen

3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk per brief of e-mail indienen.
b. Bij annulering of wijziging brengen we €25,00 administratie- en reserveringskosten in rekening. In ieder geval dat de volledige deelnamekosten lager zijn dan €25,00 is er geen restitutie mogelijk. (Niet van toepassing op de meerdaagse sessie. Zie artikel 3.1 d.-e.).
c. Bij annulering of wijziging binnen een week voor een éénmalige sessie of 168 uur voor een meerdaagse sessie bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. (Niet van toepassing op meerdaagse sessie. Zie artikel 3.1 d.-e.).
d. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van een meerdaagse sessie bent u de aanbetaling verschuldigd.
e. Bij annulering van 29 dagen tot minder voor aanvang van een meerdaagse sessie bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door The sacred journey.

3.3 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.4 The sacred journey heeft het recht een sessie(s) te annuleren. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang van de sessie(s) bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

3.5 De sessie(s) worden gegeven door The sacred journey.

Gebreken en klachttermijnen

4.1 Klachten over de sessie(s) dienen door deelnemer binnen tien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na voltooiing van de betreffende sessie(s) schriftelijk te worden gemeld aan The sacred journey. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The sacred journey in staat is adequaat te reageren.

4.2 Indien een klacht gegrond is, zal The sacred journey de sessie(s) alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4.3 Indien het alsnog geven van een sessie(s) niet meer mogelijk of zinvol is, zal The sacred journey slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.2.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

5.1 Deelnemer is verplicht hetgeen in bruikleen aan hem is uitgereikt na afloop van de sessie(s) in onbeschadigde staat te retourneren. Indien deelnemer zijn verplichtingen met betrekking tot bruikleen niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Aansprakelijkheid

6.1 The sacred journey is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een sessie(s).

6.2 Indien The sacred journey aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van The sacred journey, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van The sacred journey beperkt tot eenmaal de factuurwaarde, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The sacred journey  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The sacred journey niet in staat is haar verplichtingen na te komen, computercriminaliteit en door derde partijen veroorzaakte overbelasting of andere storingen daaronder begrepen.

7.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van The sacred journey  opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door The sacred journey niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.3 Indien The sacred journey  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7.4 The sacred journey heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The sacred journey haar verbintenis had moeten nakomen.

Geschillenbeslechting

8.1 De rechter in de woonplaats van The sacred journey is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft The sacred journey het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

8.2 The sacred journey en deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 4 november 2019. Deze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door The sacred journey worden aangegeven.